جلوه‌هاي اميد در صنعت بيمه: بيمه در دهه توسعه و پيشرفت

جلوه‌هاي اميد در صنعت بيمه: بيمه در دهه توسعه و پيشرفت

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

- نويسنده: سيدمحمد كريمي - ويراستار: فاطمه دارنگ

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال