ليست كتاب هاي بهزاد تخم‌چي

مدل‌سازي فيزيكي و ارزيابي ذخاير معدني

مدل‌سازي فيزيكي و ارزيابي ذخاير معدني

ناشر : دانشگاه شاهرود

- نويسنده: بهزاد تخم‌چي - نويسنده: علي خوباني

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

مفاهيم فراكتالي در رشد سطوح

مفاهيم فراكتالي در رشد سطوح

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

- نويسنده: آلبرت لاسلو باراباسي - نويسنده: هري‌يوجين استنلي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال