معادلات ديفرانسيل: بالغ بر 1050 مساله و تمرين و 270 مثال حل شده

معادلات ديفرانسيل: بالغ بر 1050 مساله و تمرين و 270 مثال حل شده

ناشر : دانشگاه يزد

- گردآورنده: يونس سهرابي - گردآورنده: سعيد عليخاني

قیمت : ۷۳۵۰۰ ریال