ليست كتاب هاي سروش اصلاني

نظريه‌هاي عمومي مديريت ويژه گرايش‌هاي مديريت اجرايي و MBA

نظريه‌هاي عمومي مديريت ويژه گرايش‌هاي مديريت اجرايي و MBA

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: حسين جليليان - نويسنده: سيدمحمدرضا ناصرزاده

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال