تفكر انتقادي : ابزارهايي براي سر و سامان دادن به زندگي حرفه‌اي و شخصي‌تان

تفكر انتقادي : ابزارهايي براي سر و سامان دادن به زندگي حرفه‌اي و شخصي‌تان

ناشر : اختران

- نويسنده: ريچارد پل - نويسنده: Richard Paul

قیمت : ۰ ریال

استانداردهاي توانايي تفكر انتقادي: اصل‌ها، شاخص‌هاي كاركرد و پيامدها

استانداردهاي توانايي تفكر انتقادي: اصل‌ها، شاخص‌هاي كاركرد و پيامدها

ناشر : سپهر دانش

- نويسنده: ليندا الدر - نويسنده: ريچارد پل

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


25 روز تا تفكر برتر

25 روز تا تفكر برتر

ناشر : ملينا

- نويسنده: ليندا الدر - نويسنده: ريچارد پل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال