اصول و روش كاربردي ترجمه

اصول و روش كاربردي ترجمه

ناشر : رهنما

- نويسنده: اسماعيل سعيدان

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

اصول و روش كاربردي ترجمه

اصول و روش كاربردي ترجمه

ناشر : رهنما

- نويسنده: اسماعيل سعيدان

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال