ويس و رامين

ويس و رامين

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- بازنويسي: ناهيد طباطبايي - نويسنده: فخرالدين اسعدگرگاني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال