مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: شبنم خليل‌پورفر - نويسنده: ساناز فرشاد

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: شبنم خليل‌پورفر - نويسنده: ساناز فرشاد

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت تكنولوژي معماري، انرژي معماري

مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت تكنولوژي معماري، انرژي معماري

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: اميررضا روحي‌زاده - نويسنده: احسان سروش‌نيا

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده زبان تخصصي معماري

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: شبنم خليل‌پورفر - نويسنده: ساناز فرشاد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال