برگزيده ترجمه رساله قشيريه (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي)

برگزيده ترجمه رساله قشيريه (كارشناسي ارش ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: علي‌محمد پشتدار

‏‫روان شناسي تربيتي (رشته روان شناسي)‮‬

‏‫روان شناسي تربيتي (رشته روان شناسي)‮‬

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: اكبر رضايي

روان شناسي رشد( نظريه ها، پژوهش ها و آزمون ها)( رشته روان شناسي)

روان شناسي رشد( نظريه ها، پژوهش ها و آزم ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: مهناز علي‌اكبري دهكردي


روانشناسي كودكان استثنايي

روانشناسي كودكان استثنايي

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: سيدرضا ميرمهدي

ساخت دستوري زبان فارسي (به انضمام فصلي از زبان شناسي كاربردي)

ساخت دستوري زبان فارسي (به انضمام فصلي ا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: مهدي سبزواري

مباني سازمان و مديريت (كليه رشته ها ي مديريت، حسابداري و اقتصاد)

مباني سازمان و مديريت (كليه رشته ها ي مد ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: طاهره فيضي


‏‫مباني مديريت دولتي ( كارشناسي مديريت)

‏‫مباني مديريت دولتي ( كارشناسي مديريت)

ناشر : دانشگاه پيام‌نور

پدیدآور: طاه‍ره‌ ف‍ي‍ض‍ي‌

مديريت رفتار سازماني (رشته مديريت دولتي)

مديريت رفتار سازماني (رشته مديريت دولتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: زهرا برومند

English in psychology 2

English in psychology 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: حسين زارع


شيمي مواد غذايي ۲

شيمي مواد غذايي ۲

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: صديف آزادمرد دميرچي

الشعر العربي في  العصر العباسي

الشعر العربي في العصر العباسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: قادر قادري