كاربرد نظريه گروه در شيمي

كاربرد نظريه گروه در شيمي

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي

- نويسنده: ف‍ران‍ك‌ آل‍ب‍رت‌ ك‍ات‍ن‌ - نويسنده: Frank Albert Cotton

قیمت : ۰ ریال