تمدن اسلامي در عصر عباسيان

تمدن اسلامي در عصر عباسيان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: محمدكاظم مكي - مترجم: محمد سپهري

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال