ليست كتاب با موضوع شهرهاي معدوم شده - ادبيات نوجوانان

شهرهاي مدفون در شن، خاكستر، جنگل و آب

شهرهاي مدفون در شن، خاكستر، جنگل و آب

ناشر : موسسه انتشارات قدياني، كتابهاي بنفشه

- نويسنده: اروينگ رابين - مترجم: فرزانه كريمي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال