آفات و بيماري‌هاي گياهي مجموعه مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي

آفات و بيماري‌هاي گياهي مجموعه مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: ندا تقي‌پور - نويسنده: محمدحسين رضادوست

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

راهنماي آفت‌كش‌هاي ايران 1391

راهنماي آفت‌كش‌هاي ايران 1391

ناشر : كتاب پايتخت

- نويسنده: حسين نجفي - نويسنده: عزيز شيخي‌گرجاني

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال