ليست كتاب با موضوع خوشه‌هاي صنعتي

استراتژي‌هاي نوين بازاريابي (شركت‌هاي خوشه‌اي)

استراتژي‌هاي نوين بازاريابي (شركت‌هاي خوشه‌اي)

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: ابوالقاسم آسايش

قیمت : ۰ ریال

چرايي و چگونگي شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي

چرايي و چگونگي شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي

ناشر : انتشارات فرنام

- نويسنده: صمد رنجبر اردكاني

قیمت : ۰ ریال

خوشه‌هاي صنعتي مفاهيم و كاربردها

خوشه‌هاي صنعتي مفاهيم و كاربردها

ناشر : انتشارات سيدعلي‌زاده

- نويسنده: محسن عسكري

قیمت : ۰ ریال


مديريت توسعه خوشه‌هاي صنعتي

مديريت توسعه خوشه‌هاي صنعتي

ناشر : مهر سجاد

- نويسنده: ابوالفضل معرفي - نويسنده: وحيد آشتياني

قیمت : ۰ ریال

توسعه خوشه‌هاي صنعتي در برنامه‌ريزي منطقه‌اي

توسعه خوشه‌هاي صنعتي در برنامه‌ريزي منطقه‌اي

ناشر : مهر سجاد

- نويسنده: ابوالفضل معرفي - نويسنده: وحيد آشتياني

قیمت : ۰ ریال


خوشه‌هاي صنعتي: نظريه‌ها و كاربردها در برنامه‌ريزي منطقه‌اي

خوشه‌هاي صنعتي: نظريه‌ها و كاربردها در برنامه‌ريزي منطقه‌اي

ناشر : آيين محمود

- نويسنده: ابوالفضل معرفي - نويسنده: وحيد آشتياني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

روش‌ها و اهميت ايجاد خوشه در پايدارسازي مشاغل

روش‌ها و اهميت ايجاد خوشه در پايدارسازي مشاغل

ناشر : دانش ‌نگار

- نويسنده: حميد آيتي - نويسنده: سيداحمد قاسمي

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال