توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي (براي رشته‌هاي غير اقتصاد)

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي (براي رشته‌هاي غير اقتصاد)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- ويراستار: هادي غفاري - نويسنده: محمد لشكري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال