سكوت دريا

سكوت دريا

ناشر : ماهي

- مترجم: ژرژ پطرسي - ويراستار: مهدي نوري

قیمت : ۰ ریال

مي‌توان فراموش كرد؟

مي‌توان فراموش كرد؟

ناشر : مرواريد

- مترجم: پريچهر معتمدگرجي - نويسنده: هانس‌ولفگانگ كخ

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آدم كجا بودي؟

آدم كجا بودي؟

ناشر : پيام امروز

- نويسنده: هاينريش بل - مترجم: ناتالي چوبينه

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


وصيت‌نامه آدولف هيتلر و داستان حماسي وافن اس اس

وصيت‌نامه آدولف هيتلر و داستان حماسي وافن اس اس

ناشر : ترآوا

- مترجم: حميدرضا نيك‌بخش - مترجم: خشايار ساساني

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

صلح

صلح

ناشر : شركت نشر افسون خيال

- نويسنده: ريچارد باوش - مترجم: حسين كاظمي‌يزدي

قیمت : ۶۷۰۰۰ ریال