آناليز ژن و ژنوم

آناليز ژن و ژنوم

ناشر : حيدري

- مترجم: مهرداد هاشمي - نويسنده: ريچارد ريس

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

تجزيه ژن‌ها و ژنوم‌ها

تجزيه ژن‌ها و ژنوم‌ها

ناشر : دانشگاه تبريز

- مترجم: سيدابوالقاسم محمدي - نويسنده: ريچارد.ج ريس

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال