تقويت سازه‌هاي بتن مسلح با FRP

تقويت سازه‌هاي بتن مسلح با FRP

ناشر : نوآور

- نويسنده: جي.جي تنگ - نويسنده: جي.اف چن

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مصالح ساختماني توانمند دانش و كاربردها

مصالح ساختماني توانمند دانش و كاربردها

ناشر : دانشگاه سمنان

- نويسنده: كايجون شي - نويسنده: واي‌.ال موآ

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


آشنايي با كامپوزيت‌هاي زمينه فلزي، پليمري و سراميكي و فرآيند‌هاي ساخت

آشنايي با كامپوزيت‌هاي زمينه فلزي، پليمري و سراميكي و فرآيند‌هاي ساخت

ناشر : جهان جام جم

- نويسنده: نيره‌بي‌بي سلطاني

قیمت : ۱۴۸۰۰۰ ریال

پيشرفت‌هاي اخير در فرآيند توليد چندسازه‌هاي چوب - پلاستيك

پيشرفت‌هاي اخير در فرآيند توليد چندسازه‌هاي چوب - پلاستيك

ناشر : بهتاپژوهش

- نويسنده: كوك كيم، جين - نويسنده: كائوشيك پال

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مفاهيم كمانش تورقي در كامپوزيت‌ها

اصول و مفاهيم كمانش تورقي در كامپوزيت‌ها

ناشر : كنكاش

- نويسنده: منوچهرمحمد حسيني‌ميرزائي - نويسنده: حسين ميرزايي‌كيا

قیمت : ۳۸۰۰۰ ریال


مكانيك چوب و فرآورده‌هاي مركب آن

مكانيك چوب و فرآورده‌هاي مركب آن

ناشر : دانشگاه تهران

- نويسنده: ژ باديگ - نويسنده: ب جين

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

نانوكامپوزيت‌ها: علم و فناوري

نانوكامپوزيت‌ها: علم و فناوري

ناشر : دانشگاه سمنان

- نويسنده: پوليكل‌ام. آجايان - نويسنده: ليندا‌ شادلر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

طراحي سازه شناورهاي كامپوزيتي

طراحي سازه شناورهاي كامپوزيتي

ناشر : نويد شيراز

- نويسنده: ايرج رجبي - نويسنده: فرهاد رحيمي

قیمت : ۰ ریال


كامپوزيت‌ها

كامپوزيت‌ها

ناشر : سبزرايان گستر

- نويسنده: محسن قاسمي‌مهرآبادي - نويسنده: مهدي قاسمي‌مهرآبادي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

كامپوزيت‌ها

كامپوزيت‌ها

ناشر : سبزرايان گستر

- نويسنده: محسن قاسمي‌مهرآبادي - نويسنده: مهدي قاسمي‌مهرآبادي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

كامپوزيت‌ها

كامپوزيت‌ها

ناشر : سبزرايان گستر

- نويسنده: محسن قاسمي‌مهرآبادي - نويسنده: مهدي قاسمي‌مهرآبادي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال