اقتصاد كارخانه‌هاي صنايع غذايي

اقتصاد كارخانه‌هاي صنايع غذايي

ناشر : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

- نويسنده: گئورگ‌دي ساراواكوس - نويسنده: زاخارياس‌بي ماروليس

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال