KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

ليست كتاب با موضوع مواد غذايي منجمد

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2)

كاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذايي

پدیدآور: علي آبرومند

قيمت: 100000 ريال

تاسيسات مواد غذايي

پدیدآور: ابراهيم دينسر؛ واحد ترجمه نشر برگا

قيمت: 130000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1