موازنه جرم و انرژي براي مهندسين شيمي، نفت و پليمر

موازنه جرم و انرژي براي مهندسين شيمي، نفت و پليمر

ناشر : سخنوران

- نويسنده: نادر راحمي - نويسنده: احمد حق‌زاده

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

موازنه جرم

موازنه جرم

ناشر : يزدا

- نويسنده: سامان موسويان - نويسنده: داود عشوري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال