آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مجتبي محمدنژادشوركايي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مجتبي محمدنژادشوركايي - ويراستار: معصومه الياس‌پور

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مجتبي محمدنژادشوركايي - ويراستار: معصومه الياس‌پور

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال