آناتومي باليني و آنژيوگرافيك عروق مغز و نخاع

آناتومي باليني و آنژيوگرافيك عروق مغز و نخاع

ناشر : جهاد دانشگاهي مشهد

- نويسنده: حسين حقير - نويسنده: محمدرضا آذرپژوه

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال