آيين دادرسي كيفري با آخرين اصلاحات تا سال ۱۳۹۵

آيين دادرسي كيفري با آخرين اصلاحات تا سال ۱۳۹۵

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: م‍ح‍م‍د آش‍وري‌

قیمت : ۲۳۵۰۰۰ ریال