ارزيابي روانشناختي

ارزيابي روانشناختي

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: گروه مولفان موسسه علوم و فنون معين

قیمت : ۵۸۹۰۰۰ ریال


ارزيابي و آزمونگري روانشناختي

ارزيابي و آزمونگري روانشناختي

ناشر : دانشگاه تهران

- نويسنده: محمد خداياري‌فرد - نويسنده: اكرم پرند

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال

‏‫ارزيابي و آزمونگري روانشناختي ( با تجديدنظر كلي براساس DSM-5)‮‬

‏‫ارزيابي و آزمونگري روانشناختي ( با تجديدنظر كلي براساس DSM-5)‮‬

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: م‍ح‍م‍د خ‍داي‍اري‌ف‍رد

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

ارزيابي‌هاي روانشناختي ويژه رشته‌هاي روان‌شناسي باليني ...

ارزيابي‌هاي روانشناختي ويژه رشته‌هاي روان‌شناسي باليني ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

- نويسنده: فواد جسيمي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


عصب‌ روانشناختي كودك: ارزيابي و مداخلات اختلالات عصب رشدي

عصب‌ روانشناختي كودك: ارزيابي و مداخلات اختلالات عصب رشدي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

- نويسنده: آن تيتر اليسن - نويسنده: Anne Teeter Ellison

قیمت : ۰ ریال

مقياس‌هاي ارزيابي روانشناختي و روانپزشكي كودكان و نوجوانان

مقياس‌هاي ارزيابي روانشناختي و روانپزشكي كودكان و نوجوانان

ناشر : جهاد دانشگاهي ( واحد اصفهان )

- نويسنده: فرانك‌كورتليس ورهولست - نويسنده: يان‌وان‌در انده

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال