2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضيات عمومي: اقتصاد - مديريت - حسابداري

2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضيات عمومي: اقتصاد - مديريت - حسابداري

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: اميد محموديان - نويسنده: امير عرفانيان

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

7 كنكور اقتصاد و رياضيات انساني شامل پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي 7 سال گذشته‌ي اقتصاد و رياضيات انساني

7 كنكور اقتصاد و رياضيات انساني شامل پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي 7 سال گذشته‌ي اقتصاد و رياضيات انساني

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: محمد محمودي - نويسنده: سارا شريفي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


اقتصاد خرد: براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي

اقتصاد خرد: براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي

ناشر : كانون پژوهش

- نويسنده: محمدحسن مشرف‌جوادي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اقتصاد رياضي (با تجديدنظر اساسي و مسائل حل شده)

اقتصاد رياضي (با تجديدنظر اساسي و مسائل حل شده)

ناشر : دانشگاه مازندران

- نويسنده: احمد جعفري‌صميمي - نويسنده: اميرمنصور طهرانچيان

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

اقتصاد رياضي با رويكرد ايستايي

اقتصاد رياضي با رويكرد ايستايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: فرخنده جبل‌عاملي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


اقتصاد رياضي پيشرفته

اقتصاد رياضي پيشرفته

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: سوشنگ وانگ - نويسنده: Susheng Wang

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

اقتصاد رياضي: روشها و كاربردها

اقتصاد رياضي: روشها و كاربردها

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: علي سوري

قیمت : ۶۶۵۰۰ ریال

اقتصاد كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

ناشر : خردمندان

- نويسنده: بهنام مرادي - نويسنده: مريم رياضي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اقتصادخرد پيشرفته: با رويكرد رياضي

اقتصادخرد پيشرفته: با رويكرد رياضي

ناشر : نشر ارتباطات اجتماعي

- نويسنده: هاتف حاضري

قیمت : ۰ ریال

برنامه‌ريزي رياضي براي اقتصاد كشاورزي، محيط زيست و منابع

برنامه‌ريزي رياضي براي اقتصاد كشاورزي، محيط زيست و منابع

ناشر : همراه علم

- نويسنده: هري ميسن كايزر - نويسنده: Harry Mason Kaiser

قیمت : ۰ ریال