تجارب كاربردي در: مديريت آموزشي بر مبناي جامعه

تجارب كاربردي در: مديريت آموزشي بر مبناي جامعه

ناشر : سيدمحمود اخوت

- نويسنده: سودابه وطن‌خواه - نويسنده: ساناز سهرابي‌زاده

قیمت : ۲۶۰۰۰ ریال