تركيب منابع انرژي پاك و تجديدپذير در سيستم‌هاي قدرت

تركيب منابع انرژي پاك و تجديدپذير در سيستم‌هاي قدرت

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

- نويسنده: علي كيهاني - نويسنده: محمد مروالي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال