25 روز تا تفكر برتر

25 روز تا تفكر برتر

ناشر : ملينا

- نويسنده: ليندا الدر - نويسنده: ريچارد پل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

تفكر برتر

تفكر برتر

ناشر : نگين ايران

- نويسنده: جوئل آستين - نويسنده: Joel Osteen

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


ت‍ف‍ك‍ر ب‍رت‍ر: روي‍ك‍ردي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌، دي‍ن‍ي‌ و روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ك‍ر و ك‍ارك‍رده‍اي‌ آن‌ در زن‍دگ‍ي‌

ت‍ف‍ك‍ر ب‍رت‍ر: روي‍ك‍ردي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌، دي‍ن‍ي‌ و روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ك‍ر و ك‍ارك‍رده‍اي‌ آن‌ در زن‍دگ‍ي‌

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍رف‍ي‌

قیمت : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

تفكر سيستمي براي مديران مدرسه: رهبري جامع براي برتري در آموزش

تفكر سيستمي براي مديران مدرسه: رهبري جامع براي برتري در آموزش

ناشر : نداي كارآفرين

- نويسنده: حييم شاكد - نويسنده: Haim Shaked

قیمت : ۲۵۵۰۰۰ ریال


تفكر نوين (2) "كتاب كار علوم تجربي دوم راهنمايي" حاوي سوالات مهارتي با تاكيد بر فعاليتهاي ياددهي - يادگيري

تفكر نوين (2) "كتاب كار علوم تجربي دوم راهنمايي" حاوي سوالات مهارتي با تاكيد بر فعاليتهاي ياددهي - يادگيري

ناشر : برترين انديشه

- نويسنده: حميد نقي‌زاده - نويسنده: سيدابراهيم نوابي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


دانشنامه تفكر برتر

دانشنامه تفكر برتر

ناشر : باغ فكر

- نويسنده: بابك اعتمادي

قیمت : ۰ ریال

دانشنامه تفكر برتر

دانشنامه تفكر برتر

ناشر : پيام عدالت

- نويسنده: بابك اعتمادي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

دانشنامه تفكربرتر

دانشنامه تفكربرتر

ناشر : آتون كتاب

- نويسنده: بابك اعتمادي

قیمت : ۰ ریال