باغ مونه: تجربه نقاشي امپرسيونيسم با الگوهاي جادويي كلود مونه

باغ مونه: تجربه نقاشي امپرسيونيسم با الگوهاي جادويي كلود مونه

ناشر : آرادمان

- نويسنده: ك‍ل‍ود م‍ون‍ه‌ - نويسنده: Claude Monet

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

باغ ون گوگ : تجربه نقاشي پسادريافتگرا الگوهاي جادويي ونسان ون‌گوگ

باغ ون گوگ : تجربه نقاشي پسادريافتگرا الگوهاي جادويي ونسان ون‌گوگ

ناشر : آرادمان

- نويسنده: ون‍س‍ان‌ وان‌ گ‍وگ‌ - نويسنده: Vincent van Gogh

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


جادوي الگو

جادوي الگو

ناشر : مطهره خدري

- نويسنده: توموكو ناكاميچي - نويسنده: Tomoko Nakamichi

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

جادوي قطعات الگو در آموزش كسر

جادوي قطعات الگو در آموزش كسر

ناشر : پيشرو مبتكران

- نويسنده: حمد‌الله صدري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال