جامعه‌شناسي امنيت عمومي شهري : (فضاهاي بي‌دفاع شهري)

جامعه‌شناسي امنيت عمومي شهري : (فضاهاي بي‌دفاع شهري)

ناشر : روش شناسان

- نويسنده: بهرام بيات

قیمت : ۰ ریال

جامعه‌شناسي انتخابات يازدهم: تحليلي بر فضاي انتخابات رياست جمهوري و رفتار راي‌دهي ايرانيان

جامعه‌شناسي انتخابات يازدهم: تحليلي بر فضاي انتخابات رياست جمهوري و رفتار راي‌دهي ايرانيان

ناشر : همشهري

- نويسنده: علي دارابي - ويراستار: شهناز عرش‌اكمل

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي حقوق شهروندي

جامعه‌شناسي حقوق شهروندي

ناشر : استاد شهريار

- نويسنده: جمال بيگي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


جامعه‌شناسي سربندر: پژوهشي در مسائل شهري بندر امام خميني

جامعه‌شناسي سربندر: پژوهشي در مسائل شهري بندر امام خميني

ناشر : ترآوا

- نويسنده: سيدعبدالامام بني‌سعيد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي شهر و زندگي شهري

جامعه‌شناسي شهر و زندگي شهري

ناشر : سخنوران

- نويسنده: مهران سهراب‌زاده

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : جامعه‌شناسان

- نويسنده: غلامعباس توسلي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال


جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: محمود شارع‌پور - ويراستار: صغري اورنگي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: پ‍ژم‍ان‌ ع‍ب‍اد

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : چويل

- نويسنده: عباس كمالي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : علمي

- نويسنده: رحمت‌الله صديق‌سروستاني - ويراستار: بشير تفنگ‌سازي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي شهري

جامعه‌شناسي شهري

ناشر : انتشارات جامعه‌شناسان

قیمت : ۰ ریال

جامعه‌شناسي شهري معاصر

جامعه‌شناسي شهري معاصر

ناشر : جامعه‌شناسان

- نويسنده: ابراهيم انصاري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال