مختصر فرهنگ واژگان تخصصي حقوق بين‌الملل عمومي: انگليسي - فارسي

مختصر فرهنگ واژگان تخصصي حقوق بين‌الملل عمومي: انگليسي - فارسي

ناشر : جاودانه

- نويسنده: اسماعيل محمدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي

اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

- نويسنده: آرامش شهبازي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي

اسلام و حقوق بين‌الملل عمومي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: محمد ابراهيمي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ي‌

اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ي‌

ناشر : ‏‫سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ي‍م‍ي‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

امنيت سرمايه‌گذاري بين‌المللي: بررسي اثرگذاري سياست‌هاي عمومي و حقوقي داخلي دولت‌هاي ميزبان

امنيت سرمايه‌گذاري بين‌المللي: بررسي اثرگذاري سياست‌هاي عمومي و حقوقي داخلي دولت‌هاي ميزبان

ناشر : هنر اول

- نويسنده: ليويا كاستانزا - مترجم: دفتر تحقيقات كاربردي انتظامي استان آذربايجان شرقي

قیمت : ۰ ریال


بانك نمونه سوالات امتحاني حقوق بين‌الملل عمومي: حقوق بين‌الملل عمومي 1

بانك نمونه سوالات امتحاني حقوق بين‌الملل عمومي: حقوق بين‌الملل عمومي 1

ناشر : فراگيران سينا

- نويسنده: معصومه رفيعي‌نهضت

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

بانك نمونه سوالات امتحاني حقوق بين‌الملل عمومي: حقوق بين‌الملل عمومي 2

بانك نمونه سوالات امتحاني حقوق بين‌الملل عمومي: حقوق بين‌الملل عمومي 2

ناشر : فراگيران سينا

- نويسنده: معصومه رفيعي‌نهضت

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي (جلد 2 - 1)

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي (جلد 2 - 1)

ناشر : نشر ميزان

- نويسنده: رضا موسي‌زاده - ويراستار: محبوبه مباشري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


براونلي اصول حقوق بين‌الملل عمومي

براونلي اصول حقوق بين‌الملل عمومي

ناشر : دانشگاه مفيد

- نويسنده: جيمز كرافورد - نويسنده: James Crawford

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال