10كار احمقانه‌ كه‌ زندگي‌ مردها را‌ خراب‌ ميكند

10كار احمقانه‌ كه‌ زندگي‌ مردها را‌ خراب‌ ميكند

ناشر : استاندارد

- نويسنده: لورا شلزينگر - مترجم: فرهنگ‌بيگوند شهروز

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

‏‫آخرين پاداش مرده اين است كه ديگر نمي‌ميرد‮

‏‫آخرين پاداش مرده اين است كه ديگر نمي‌ميرد‮

ناشر : نودا

- نويسنده: الناز راسخ

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

چرا مردها در آخرين لحظه هديه مي‌خرند و هديه‌ي زن‌ها از قبل آماده است

چرا مردها در آخرين لحظه هديه مي‌خرند و هديه‌ي زن‌ها از قبل آماده است

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: آلن پيز - نويسنده: باربارا پيز

قیمت : ۸۴۰۰۰ ریال


خر مرده

خر مرده

ناشر : نيماژ

- نويسنده: ع‍زي‍ز ن‍س‍ي‍ن‌ - نويسنده: Aziz Nesin

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

خرس كوچولو يه مرده

خرس كوچولو يه مرده

ناشر : سايه‌گستر

- شاعر: مهدي مرداني - مترجم: بيتا صادقيان

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


خروس مرده بر مي‌خيزد

خروس مرده بر مي‌خيزد

ناشر : آواي كلار

- نويسنده: صمد تيمورلو

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریال

كشتن زن مرده: " نمايشنامه"

كشتن زن مرده: " نمايشنامه"

ناشر : كتاب كوله‌پشتي

- نويسنده: آزاده فخري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

مردگان زرخريد: نفوس مرده

مردگان زرخريد: نفوس مرده

ناشر : نيلوفر

- نويسنده: نيكلاي‌واسيليويچ گوگول - مترجم: فريدون مجلسي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


مرده بدم، زنده شدم

مرده بدم، زنده شدم

ناشر : سته‌بان

- نويسنده: سهيلا استخري

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال