راهنماي برنامه‌ريزي درسي مشاركتي

راهنماي برنامه‌ريزي درسي مشاركتي

ناشر : آييژ

- مترجم: محرم آقازاده - مترجم: رضا نوروززاده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

راهنماي برنامه‌ريزي درسي مشاركتي

راهنماي برنامه‌ريزي درسي مشاركتي

ناشر : آييژ

- نويسنده: پ‍ي‍ت‍ر ت‍ي‍ل‍ور - نويسنده: Peter Taylor

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال