راهنماي كاربردي مديريت استراتژيك در سازمان

راهنماي كاربردي مديريت استراتژيك در سازمان

ناشر : سيدمحمود اخوت

- نويسنده: سودابه وطن‌خواه - نويسنده: پيوند باستاني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال