روان‌‌درمانگري پويشي فشرده و كوتاه مدت: مبادي و فنون

روان‌‌درمانگري پويشي فشرده و كوتاه مدت: مبادي و فنون

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: نيما قرباني

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال