زبان تخصصي مهندسي عمران كارشناسي ارشد

زبان تخصصي مهندسي عمران كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: بابك رستمي‌قراگزلو - نويسنده: مهناز مصطفي‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي مهندسي عمران: قابل استفاده براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد، مهندسان عمران و ...

زبان تخصصي مهندسي عمران: قابل استفاده براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد، مهندسان عمران و ...

ناشر : جهاد دانشگاهي (دانشگاه صنعتي اميركبير)

- نويسنده: بابك رستمي‌قراگزلو

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال