سمفوني مردگان

سمفوني مردگان

ناشر : ققنوس

- نويسنده: عباس معروفي

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

سمفوني مردگان

سمفوني مردگان

ناشر : ققنوس

- نويسنده: عباس معروفي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

نظريه روايت‌شناختي ژرار ژنت بررسي و تطبيق دو رمان خشم و هياهو و سمفوني مردگان

نظريه روايت‌شناختي ژرار ژنت بررسي و تطبيق دو رمان خشم و هياهو و سمفوني مردگان

ناشر : وانيا

- نويسنده: الهام شيرواني‌شاعنايتي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال