سياست و حكومت در خاورميانه

سياست و حكومت در خاورميانه

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: حبيب‌الله ابوالحسن‌شيرازي - نويسنده: ارسلان قرباني‌شيخ‌نشين

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال