اثربخشي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

اثربخشي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : انتشارات پشتيبان

- نويسنده: سيد‌محمد‌علي نبي‌زاده

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري سيستم‌هاي اطلاعاتي

حسابداري سيستم‌هاي اطلاعاتي

ناشر : انتشارات اوستا

- نويسنده: جواد شفايي

قیمت : ۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: علي ابراهيمي‌كردلر

قیمت : ۰ ریال


سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : روزانديش

- نويسنده: بهجت عباسي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : ترمه

- نويسنده: محسن دستگير - نويسنده: علي سعيدي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : فرهنگ زبان

- نويسنده: محمود همت‌فر - نويسنده: عباس كوليوند

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : اسرار علم

- نويسنده: اكبر شكيباپور - ويراستار: الهام يگانه

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : پريكا

- نويسنده: حسين محمدي - نويسنده: اسمعيل شجاع

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : مرنديز

- نويسنده: مهدي مرادي - نويسنده: نعيمه بيات

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : مرنديز

- نويسنده: مهدي مرادي - نويسنده: نعيمه بيات

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : صفار

- نويسنده: مارشال رامني - نويسنده: Marshall B. Ramney

قیمت : ۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري

ناشر : انتشارات مرنديز

- نويسنده: مهدي مرادي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال