قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : پندارقلم

- نويسنده: سعيد استادزاده - نويسنده: Saeid Ostadzade

قیمت : ۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : نگاه بينه

- تدوين: واحد پژوهش موسسه نگاه بينه

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : برازش

- تدوين: سيدمهدي كمالان

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : دراك

- تدوين: بخش پژوهش انتشارات دراك - زيرنظر: عبدالله شمس

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریالقانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به انضمام: قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1385)

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به انضمام: قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1385)

ناشر : جاودانه

- زيرنظر: معاونت آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به انضمام: قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1385)

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به انضمام: قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 1385)

ناشر : جاودانه

- زيرنظر: معاونت آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال