قانون بيمه در نظم حقوقي كنوني (علمي - كاربردي)

قانون بيمه در نظم حقوقي كنوني (علمي - كاربردي)

ناشر : جاودانه

- نويسنده: عمران نعيمي - نويسنده: محمدمهدي صداقت

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

قانون تامين اجتماعي در نظم حقوقي كنوني (محشاي تحليلي، كاربردي)

قانون تامين اجتماعي در نظم حقوقي كنوني (محشاي تحليلي، كاربردي)

ناشر : جنگل

- تدوين: دفتر قوانين و مقررات معاونت حقوقي و امور مجلس سازم

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

قانون ثبت احوال در نظم حقوقي كنوني

قانون ثبت احوال در نظم حقوقي كنوني

ناشر : جاودانه

- نويسنده: عباس ميرشكاري - نويسنده: سيدجواد فراهاني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


قانون كار در نظم حقوقي كنوني

قانون كار در نظم حقوقي كنوني

ناشر : موسسه ‌فرهنگي ‌انتشاراتي‌ نگاه ‌بينه

- نويسنده: احمد رفيعي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

قانون كار در نظم حقوقي كنوني

قانون كار در نظم حقوقي كنوني

ناشر : موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وكلاي ايران زمين

- نويسنده: محمدسلمان طاهري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

قانون كار در نظم حقوقي كنوني

قانون كار در نظم حقوقي كنوني

ناشر : صوراسرافيل

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال