مباني پوشش ريسك و كاربردهاي آن در حوزه‌هاي مختلف مالي

مباني پوشش ريسك و كاربردهاي آن در حوزه‌هاي مختلف مالي

ناشر : ترمه

- نويسنده: ‏‫‬‭ Fraydoon Rahnamay Roodposhti - نويسنده: ف‍ري‍دون‌ ره‍ن‍م‍اي‌ رودپ‍ش‍ت‍ي‌

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال