درآمدي به فلسفه

درآمدي به فلسفه

ناشر : طهوري

- نويسنده: ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

فلسفه كانت: بيداري از خواب دگماتيسم بر زمينه سير فلسفه دوران نو

فلسفه كانت: بيداري از خواب دگماتيسم بر زمينه سير فلسفه دوران نو

ناشر : آگه

- نويسنده: ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

گفتارهايي در فلسفه و فلسفه تربيت

گفتارهايي در فلسفه و فلسفه تربيت

ناشر : طهوري

- نويسنده: ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش

نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش

ناشر : طهوري

- نويسنده: ميرعبدالحسين نقيب‌زاده‌جلالي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال