تاسيسات الكتريكي در معماري( با تاكيد بر نورپردازي داخلي)

تاسيسات الكتريكي در معماري( با تاكيد بر نورپردازي داخلي)

ناشر : انتشارات زاگرو

- نويسنده: بهروز صالحي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

نورپردازي در معماري داخلي

نورپردازي در معماري داخلي

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

- نويسنده: محمدرضا نامداري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال