هنر و ادراك بصري: روان‌شناسي چشم خلاق

هنر و ادراك بصري: روان‌شناسي چشم خلاق

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: رودولف آرنهايم - مترجم: مجيد اخگر

قیمت : ۱۵۵۰۰۰ ریال