هيدرات‌هاي گاز طبيعي: راهنماي مهندسان

هيدرات‌هاي گاز طبيعي: راهنماي مهندسان

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: جان‌ج كارول - مترجم: علي وطني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هيدرات‌هاي گاز طبيعي: راهنماي مهندسان

هيدرات‌هاي گاز طبيعي: راهنماي مهندسان

ناشر : دانشگاه شهيد باهنر

- نويسنده: جان‌ج كارول - مترجم: رحيم شادروانان

قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال