‏‫برنامه‌نويسي پايگاه داده‌ها در C# 4.0 ‮‬

‏‫برنامه‌نويسي پايگاه داده‌ها در C# 4.0 ‮‬

ناشر : وينا

- نويسنده: ش‍ه‍رام‌ ش‍ك‍وف‍ي‍ان‌

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال

برنامه‌نويسي پايگاه داده‌ها در C#4.0

برنامه‌نويسي پايگاه داده‌ها در C#4.0

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: شهرام شكوفيان - نويسنده: محسن سلطاني‌محمدي

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال