3200 سئوال هاي چهارگزينه اي آزمون هاي برگزار شده تئوري هاي مديريت: مباني سازماني و مديريت، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني

3200 سئوال هاي چهارگزينه اي آزمون هاي بر ...

ناشر : ادبستان

پدیدآور: سيدعلي‌اكبر افجه‌اي

اصول و مباني مديريت رفتار سازماني

اصول و مباني مديريت رفتار سازماني

ناشر : سخنوران

پدیدآور: سيده‌زهرا غزنوي


‏‫بررسي و تحليل مباني رفتار سازماني كارمندان دولت‮‬‮‬

‏‫بررسي و تحليل مباني رفتار سازماني كارم ...

ناشر : انتشارات قانون يار

پدیدآور: مهديه نجفي

جامع مباني رفتار سازماني ويژه رشته هاي سياستگذاري سلامت...

جامع مباني رفتار سازماني ويژه رشته هاي س ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

پدیدآور: رضا مرادي


رفتار شهروندي سازماني (مباني نظري، هبسته ها و ابزارهاي سنجش)

رفتار شهروندي سازماني (مباني نظري، هبسته ...

ناشر : يسطرون

پدیدآور: مهدي سبحاني‌نژاد


رفتار و روابط انساني در مراكز آموزشي- دانشگاهي با تكيه بر مباني اجرايي و كاركردي رفتار سازماني

رفتار و روابط انساني در مراكز آموزشي- دا ...

ناشر : دانشگاه جامع علمي - كاربردي، مركز آموزش علمي - كاربردي علامه طبرسي

پدیدآور: ح‍م‍ي‍د م‍ل‍ك‍ي‌

كتاب جامع مديريت شامل خلاصه اي از كتاب هاي: مباني سازمان و مديريت، مديريت عمومي، تئوري سازمان، مباني مديريت و رفتار سازماني

كتاب جامع مديريت شامل خلاصه اي از كتاب ه ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: مهرداد پرچ