آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به لقاءالله پيوستتاريخ انتشار:20/10/1395


به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اكبر هاشمي بهرماني، زاده سوم شهريور ۱۳۱۳ در رفسنجان كرمان بود.  علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني، روحاني سياستمدار ايراني  و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران بود. هاشمي نخستين رئيس مجلس شوراي اسلامي و چهارمين رئيس جمهوري ايران در دو دوره پياپي بين سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ بوده است. او در همه ادوار مجلس خبرگان رهبري نماينده بوده و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ دومين رييس اين مجلس بوده است. ايبنا با تسليت ضايعه درگذشت اين يار ديرين امام (ره)  به رهبر معظم انقلاب و  خانواده آن مرحوم و عموم مردم ايران، كتابشناسي وي را منتشر مي كند. • آخرين ميثاق هاشمي با مرد تهران : پيام‌رسان‏‫ ، ۱۳۸۴، ‏‫۵۶ ص.‬‏‫ • آزادانديشي اسلامي و روشنفكري ديني به روايت هاشمي‌رفسنجاني؛ به اهتمام ياسر هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۹۱.‬ • ارتجاع چيست و مرتجع كيست؟ سخنراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني، [ بي جا]: حزب جمهوري اسلامي، ۱۳۵۹، ۲۴ص. • اس‍رائ‍ي‍ل‌ و ف‍ل‍س‍طي‍ن‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌، ت‍ه‍ران‌ : جهان آرا‏‫،[۱۳۳۵]، ‏‫ ۱۱۱ص.‬ • اس‍رائ‍ي‍ل‌ و ق‍دس‌ ع‍زي‍ز ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ق‍م‌: انتشارات آزادي‏‫، ۱۳، ‏‫[۴۶] ص.‬ ‏شابك : ‏‫۳۹ ريال‬ • ال‍س‍ي‍اس‍ه‌ الاق‍ت‍ص‍ادي‍ه‌ ف‍ي‌ ال‍ح‍ك‍وم‍ه‌ الاس‍لام‍ي‍ه‌ ت‍ال‍ي‍ف‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ب‍اس‍م‌ م‍ح‍م‍دي‌، ت‍ه‍ران‌: ت‍ا ۱۴‏‫، ۱۳۸۲، ۲۱۸ص. • ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (س‌) ب‍ه‌ رواي‍ت‌ آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌  ت‍دوي‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌ اه‍وازي‌ ؛ [ ن‍ظارت‌ ] م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (س‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ - گ‍روه‌ ت‍اري‍خ‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌ ‏‫‏‏‏، ۱۳۸۵.‏‬ • ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ي‍ا، ق‍ه‍رم‍ان‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ار ن‍وش‍ت‍ه‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، قم: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ي‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ي‌‏‫،3 ۱۳۶، ۴۷۲ ص‌. • ام‍ي‍رك‍ب‍ي‍ر، ي‍ا م‍ي‍رزا ت‍ق‍ي‌خ‍ان‌ ف‍راه‍ان‍ي‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ار اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: فراهاني‏‫‏‏،۱۳۴۶،‏‫‏‏‌ ۵۸۱ص. • ان‍ق‍لاب‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، تهران: ب‍ن‍ي‍اد پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد‏‫، ۱۳۶۷.‬ • ان‍ق‍لاب‌ ي‍ا ب‍ع‍ث‍ت‌ ج‍دي‍د ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: ي‍اس‍ر‏‫، [ ۱۳]، ‏‫۱۷۲ ص.‬ • ب‍ا ك‍اروان‌ ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌اي‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ج‍ت الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ طي‌ دو دوره‌ ري‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ ش‍ه‍ادت‌، ش‍ه‍ي‍د، خ‍ان‍واده‌ه‍اي‌ ش‍ه‍دا، ب‍ن‍ي‍اد ش‍ه‍ي‍د ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ن‍ظي‍م‌ اداره‌ ك‍ل‌ دف‍ت‍ر ري‍اس‍ت‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ن‍ي‍اد ش‍ه‍ي‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ي‍اد ش‍ه‍ي‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌، ۱۳۷۶. • برگزيده فرهنگ قرآن تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مركز فرهنگ و معارف قرآن، قم: ‏‫بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)‬، ‏‫۱۳۸۷‬-‬ • ب‍ع‍ث‍ت‌: ارگ‍ان‌ م‍خ‍ف‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ق‍م‌ در س‍ال‍‌ه‍اي‌ ۱۳۴۴ - ۱۳۴۲ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ و ه‍م‍ك‍اري‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌... [و دي‍گ‍ران‌]؛ گ‍ردآوري‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از ع‍ل‍ي‌ ح‍ج‍ت‍ي‌ ك‍رم‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ي‍م‍ا)، ۱۳۷۶ • به سوي سرنوشت: كارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳ هاشمي‌رفسنجاني؛ به اهتمام محسن هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۸۵.‬ • بيانات حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در مراسم اختتاميه پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي ۱۲ خرداد ۱۳۷۵، [تهران]: رياست جمهوري، روابط عمومي، ‏‫‏‏۱۳۷۵. • ب‍ي‌ پ‍رده‌ ب‍ا ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ گردآوري: ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ رح‍م‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: ك‍ي‍ه‍ان‌، ۱۳۸۲. • پ‍ي‍رام‍ون‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍ي‌: خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ دوم‌ م‍ه‍ر م‍اه‌ ۱۳۶۱‏‫ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌‏‫، ۱۳۶۱، ‏‫۱۶ص. • ت‍اري‍خ‌ (آش‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ا ت‍م‍دن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌) س‍ال‌ دوم‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ع‍م‍وم‍ي‌ اق‍ت‍ص‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ب‍اه‍ن‍ر، اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ك‍ي‍م‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، ۱۳۶۱. • تحقيقي كوتاه پيرامون معجزه هاشمي رفسنجاني، قم: قدس‏‫‏‏‏‏، [۱۳۶۰]، ‏‫‏‏۵۶ ص. • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روز: خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۵/۹/۱۳۶۱ ع‍ل‍ي‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ [ت‍ه‍ران‌]، ص‌ ۱۵ • ت‍رور و گ‍س‍س‍ت‍ن‌ از م‍ردم‌: خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۵ ش‍ه‍ري‍ور ۱۳۶۱ ح‍ج‍ت‌ الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]، ص‌ ۱۴ • تفسير موضوعي قرآن كريم برگرفته از تفسير راهنما و فرهنگ قرآن (نخستين بانك جهاني قرآن‌پژوهي) تاليف اكبر هاشمي‌رفسنجاني، با همكاري محمد بيستوني، قم: بيان جوان‏‫، ۱۳۹۲ • ث‍ب‍ات‌ س‍ي‍اس‍ي‌ در ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌: خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۲۶ آذر ۱۳۶۱ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]. • ت‍ف‍س‍ي‍ر راه‍ن‍م‍ا: روش‍ي‌ ن‍و در ارائ‍ه‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ق‍رآن‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ و ج‍م‍ع‍ي‌ از م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ م‍رك‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌. ‏ • الثورة الاسلامية : عقبات كبري و انتصار عظيم  هاشمي الرفسنجاني: ترجمة محمد علي التسخيري، تهران: منظمه‌الاعلام‌الاسلامي، قسم‌العلاقات‌الدوليه‏‫،۱۴۰۲ق.‮‬‮‬‏‫= ۱۹۸۲م.‮‬‏‫= ۱۳۶۱.‮ • ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ي‍ه‌: ع‍ق‍ب‍ات‍ه‍ا و م‍ك‍اس‍ب‍ه‍ا م‍ق‍اطع‌ م‍ن‌ خ‍طب‌ ال‍ج‍م‍ع‍ه‌ ... ال‍ه‍اش‍م‍ي‌ ال‍رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، طه‍ران‌: م‍رك‍ز الاع‍لام‌ ال‍ذك‍ري‌ ال‍خ‍ام‍س‍ه‌ لان‍ت‍ص‍ار ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ي‍ه‌ ف‍ي‌ اي‍ران‌، ۱۴۰۴ق‌. = ۱۳۶۲، ص‌ ۹۶ • ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ي‍ه‌ ع‍ق‍اب‌ ك‍ب‍ري‌ و اس‍ت‍ب‍ص‍ار ع‍ظي‍م‌، ال‍خ‍طب‍ه‌ ال‍ث‍ان‍ي‍ه‌ ل‍ي‍وم‌ ال‍ج‍م‍ع‍ه‌...  ال‍ه‍اش‍م‍ي‌ ال‍رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ال‍ت‍س‍ف‍ي‍ري‌، طه‍ران‌، ص‌ ۴۸ • جايگاه مساجد در نظام اسلامي از منظر قرآن هاشمي رفسنجاني؛ تهيه و تنظيم موسسه مسجد، قم: زيني‏‫، ۱۳۹۰.‬ • ج‍م‍ع‍ه‌ه‍ا و خ‍طب‍ه‌ه‍ا ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاري‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌: [۱۳۶۳؟]، ص‌ ۱۵۰ • ج‍ه‍ان‌ب‍ي‍ن‍ي‌ اس‍لام‍ي‌: ب‍ح‍ث‌ م‍ع‍اد ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]: ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌، واح‍د آم‍وزش‌، ۱۳۶۳، ص‌ ۱۳۶ • ج‍ه‍ان‌ در ع‍ص‍ر ب‍ع‍ث‍ت‌‏ ت‍ال‍ي‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ب‍اه‍ن‍ر، ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌‏‫، ۱۳۶۶، ‏‫۱۵۸ص.‬ • چ‍را وارد خ‍اك‌ ع‍راق‌ ش‍دي‍م‌؟: م‍ت‍ن‌ س‍خ‍ن‍ران‍ي‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ در خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۸ م‍رداد ۱۳۶۱ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، ص‌ ۱۴ • ح‍ق‍ي‍ق‍ت‌ه‍ا و م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ه‍ا: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ م‍س‍ع‍ود س‍ف‍ي‍ري‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ي‌، ۱۳۷۸، ص‌ ۲۰۸ • ال‍خ‍طب‌ ال‍ع‍رب‍ي‍ه‌ ال‍ص‍لاه‌ ال‍ج‍م‍ع‍ه‌ ف‍ي‌ طه‍ران‌ ب‍ق‍ل‍م‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ و اخ‍راج‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ي‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ب‍ق‍ال‌، طه‍ران‌. • خطبه‌ها و جمعه‌ها علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني، تهران: حزب جمهوري اسلامي‏‫، ۱۳ -‮‬ • خ‍طب‍ه‌ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ه ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دارك‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌‏‫، ۱۳۷۶ -‮‬ • خط‌ها دربرابر ولايت فقيه سخنراني اكبر هاشمي رفسنجاني، [مشهد]: [حزب جمهوري اسلامي مشهد]، ۱۳۵۹ • در راب‍طه‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ي‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ي‌‏‫، ۱۳۶۴، ‏‫۱۸۱ ص • دس‍ت‍اورده‍اي‌ ان‍ق‍لاب‌: خ‍طب‍ه‌ه‍اي‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ در س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌، ۱۳۶۲، ص‌ ۱۲۰ • دس‍ت‍اورده‍اي‌ ان‍ق‍لاب‌: خ‍طب‍ه‌ه‍اي‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۳۰ م‍ه‍ر و ۷ و ۲۸ آب‍ان‌ ۱۳۶۱ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر، ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌‏‫، ۱۳۶۱، ‏‫۵۹ ص.‏‬ • دعوت براي حضور: شنيدني‌هايي از سير تاريخي ملاقات و گفتگو با هاشمي‌رفسنجاني براي شركت در انتخابات رياست جمهوري امير خليلي، ‏‫[قم، تهران]‬: پيام‌رسان، ۱۳۸۴، ۳۰۹ ص. • دو س‍خ‍ن‌ درب‍اره‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ر اي‍ران‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌: س‍خ‍ن‍ران‍ي‌... اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌: ري‍ش‍ه‌ه‍اي‌ ج‍ن‍گ‌. ق‍س‍م‍ت‌ دوم‌: س‍خ‍ن‍ران‍ي‌... م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌: س‍ي‍اس‍ت‌ ن‍ه‌ ش‍رق‍ي‌ - ن‍ه‌ غ‍رب‍ي‌، م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وي‌‏‫، ۱۳۵۹،‏‫۲۳ ص.‬ • ديدگاه‌هاي فرهنگي مسئولان در نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران‏‫ آية‌الله هاشمي رفسنجاني ... [ و ديگران]‬، تهران‏‫: انجمن اسلامي ناشران و كتابفروشان تهران‬‏‫، ۱۳۷۵.‬ • رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: ح‍ي‍ات‍ي‌ ت‍ع‍ري‍ب‌ دلال‌ ع‍ب‍اس‌؛ اش‍راف‌ م‍ح‍س‍ن‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ؛ م‍راج‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ص‌ ال‍ع‍رب‍ي‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ب‍ي‍روت‌: دارال‍س‍اق‍ي‌  ۱۴۲۶ق‌ = ۲۰۰۵ م‌ =۱۳۸۴ . • رواي‍ت‌ ه‍ج‍ران‌ ن‍وي‍س‍ن‍ده‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي، [ت‍ه‍ران‌]: س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاري‌ م‍راس‍م‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ي‍ر، ۱۳۶۳، ۹۵ ص‌. • روحانيت و ليبراليسم شريعتي [هاشمي‌رفسنجاني]؛ حسين رضواني، [بي جا]: [بي نا ]‏‫، [۱۳۵۹].‬‬‬ • زن‌ و ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ ب‍ه‌ك‍وش‍ش‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ف‍ي‍ر ص‍ب‍ح‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ف‍ي‍ر ص‍ب‍ح‌، ۱۳۸۰. • زهرا (س) بزرگ زن جهان بشريت ؛ خطبه دوم نماز جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۶۱ علي اكبر هاشمي رفسنجاني، تهران: ارشاد اسلامي : سازمان صنايع ملي ايران، ۱۳۶۱. • س‍ال‍گ‍رد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌: خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ۱۵ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۶۱ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]، ص‌ ۱۶ • س‍خ‍ن‍ران‍ي‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ آق‍اي‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ري‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ در دي‍دار م‍س‍وولان‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ ك‍ش‍ور در ت‍اري‍خ‌ ۲۵ اردي‍ب‍ه‍ش‍ت‌ م‍اه‌ ۱۳۷۲ ت‍ه‍ران‌: ب‍ان‍ك‌ م‍رك‍زي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌، مديريت امور فرهنگي و روابط عمومي‏‫، ۱۳۷۲، ‏‫ ۳۵ ص‌.‬ • سخنراني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و وزير محترم جهادسازندگي... تهيه و تنظيم اداره كل روابط عمومي وزارت جهادسازندگي، تهران: وزارت جهاد سازندگي‏‫، ۱۳۷۰، ‏‫۲۲ ص. • س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طي‍ن ن‍وي‍س‍ن‍ده‌ اك‍رم‌ زع‍ت‍ي‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ك‍ت‍اب‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ي‍ه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۲. • س‍م‍اح‍ه‌ ال‍ش‍ي‍خ‌ ال‍ه‍اش‍م‍ي‌ ال‍رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ف‍ي‌ ع‍ص‍ر ال‍م‍ج‍اب‍ه‍ه‌ م‍ذاك‍رات‌ ال‍م‍خ‍اض‌ ال‍س‍ي‍اس‍ي‌ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ي‍م‌ ال‍ح‍م‍ران‍ي‌، ق‍م‌: م‍ح‍م‍د و آل‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ي‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ و آل‍ه‌، []۱۳۸۲. ۲۵۶ ص‌. • س‍ي‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ اكبر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌، ۱۳۷۱، ص‌ ۲۴۸ • سير مطالعه در قرآن علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني، مشهد: حزب جمهوري اسلامي(مشهد)، ‏‫‏‏۱۳۶۲، ‏‫‏۹۳ص. • صراحت‌نامه‏‫: گفت‌و‌گو با علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني در مورد نامه به مقام معظم رهبري، حضور مسوولان سابق در شبكه‌هاي فارسي زبان، آزادسازي ماهواره و ... پديدآورندگان اميرعباس تقي‌پور، امير لعلي، آرش محبي؛ [به سفارش] ماهنامه مديريت ارتباطات، تهران: سيماي شرق‏‫، ۱۳۹۱.‬ • ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌: (ت‍ب‍ع‍ي‍ض‍ات‌ ن‍ژادي‌) خ‍طب‍ه‌ه‍اي‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ (ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌): ۱۳۶۶. • ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌: ك‍ل‍ي‍د راه‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‍ات‌ و م‍ف‍اه‍ي‍م‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ و م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ م‍رك‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ‏‫ق‍م‌‬‏‫: بوستان كتاب قم‬‏‫‏، ۱۳‏-‬ • ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‍ه‍اي‌ ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: ان‍ق‍لاب‌ و پ‍ي‍روزي‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌؛ [ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌] ع‍ب‍اس‌ ب‍ش‍ي‍ري‌،ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۸۳.‬ • كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني ۱۳۷۰: سازندگي و شكوفايي به اهتمام عماد هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۹۳.‬ • كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني سال ۱۳۶۱ : پس از بحران ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ فاطمه هاشمي؛ ويراستار قادر باستاني، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌، ۱۳۸۷، ۳۷۲ ص. • ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ س‍ال‌ ۱۳۶۴: اميد و دلواپسي ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ سارا لاهوتي، ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ انقلاب‏‫ ، ۱۳۸۷.‬‬‬ • ك‍ل‍ي‍د م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌: (م‍ع‍ج‍م‌ م‍ع‍ن‍اي‍ي‌ و ج‍ام‍ع‌ م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌) اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ و ج‍م‍ع‍ي‌ از م‍ح‍ق‍ق‍ان‌، ق‍م‌: م‍رك‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌، - ۱۳۷۷. • گ‍زارش‌ س‍ف‍ر ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌: م‍ت‍ن‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ج‍ت‌ الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌ اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ در خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۲۹ م‍رداد ۱۳۶۱، [ت‍ه‍ران‌]، 14 ص. • گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: پ‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌ و ك‍ارن‍ام‍ه‌ م‍ج‍م‍ع ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام عباس بشيري، [‏‫ويراست۲]، ت‍ه‍ران‌: ص‍دف‌ س‍م‍اء‏‫‏، ۱۳۸۸.‬‮‬ • گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: ب‍ار دي‍گ‍ر و ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا چ‍ن‍د س‍خ‍ن‍ران‍ي‌ و گ‍اه‍ش‍م‍ار وق‍اي‍ع‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ف‍ل‍س‍طي‍ن‌ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ب‍ش‍ي‍ري‌، ت‍ه‍ران‌: ص‍دف‌ س‍م‍اآ، ۱۳۸۱. • مجموعه سخنراني‌ها٬ مصاحبه ها و پيام‌هاي حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در سال ۱۳۶۲ تهيه كننده: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي٬ سازمان چاپ و انتشارات: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي‏‫، ۱۳۶۸.‬ ‏ • م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍اي‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ك‍ن‍ن‍ده‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارك‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۶۸. • م‍ذاك‍رات‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ع‍ه‍د ال‍ك‍ف‍اح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دال‍س‍ع‍ي‍د ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌؛ ت‍ح‍ت‌ اش‍راف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌، ۱۹۹۹م‌. = ۱۳۷۸. • فرهنگ قرآن : كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم. اردو    • معجم موضوعات و مفاهيم قرآن  تاليف اكبر ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ؛ مترجم هيئت علمي موسسة الامام المنتظر (عج).، قم: انتشارات ‏‫امام المنتظر (عج)‬، ‏‫۱۳۹۳.‬ • ال‍م‍ك‍اس‍ب‌ الاق‍ت‍ص‍ادي‍ه‌ ل‍ل‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ي‍ه‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ ال‍م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ال‍ت‍س‍خ‍ي‍ري‌، طه‍ران‌. • مكاشفات حوار صريح مع‌الشيخ هاشمي رفسنجاني/[ترجمه] دارالولايه للثقافه و الاعلام، قم: دارالولايه للثقافه و الاعلام‏‫‏‏، ۲۰۰۵م.‏‫‏‏= ۱۴۲۶ق.‏‫‏‏= [۱۳۸۴].  • ن‍ت‍اي‍ج‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ وح‍دت‌: خ‍طب‍ه‌ه‍اي‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۱۷ دي‍م‍اه‌ و اول‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۱ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌،ت‍ه‍ران‌.  • ن‍طق‌‌ه‍اي‌ ق‍ب‍ل‌ از دس‍ت‍ور ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ي‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ري‍اس‍ت‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لام‍ي تهيه و تنظيم روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي (دفتر تبليغات و انتشارات). ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لام‍ي‌،‌ روابط عمومي‏‫‏‏، ۱۳۶۲. • نقش روحانيت در انقلاب نام سخنران هاشمي رفسنجاني، تهران: حزب جمهوري اسلامي، دفتر مركزي‏‫، ۱۳۶۰.‬ • وي‍ژگي‌ها و ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لام‍ي‌ ب‍ق‍ل‍م‌ ري‍اس‍ت‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لام‍ي‌ [اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌] • ويژگي‌هاي دوجبهه حق وباطل سخنراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني، [بي جا]: حزب جمهوري اسلامي‏‫‏‏، ۱۳۵۹. • ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ۱۳۶۰: ع‍ب‍ور از ب‍ح‍ران‌ ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌؛ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ي‍اس‍ر ه‍اش‍م‍ي‌، ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر معارف‌ ان‍ق‍لاب‌‬‏‫، ۱۳۷۸.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: آرام‍ش‌ و چ‍ال‍ش‌ ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ۱۳۶۲  ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ه‍دي‌ ه‍اش‍م‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۸۱.‬‏‬ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: دوران‌ م‍ب‍ارزه‌ خ‍اطرات‌، ت‍ص‍وي‍ره‍ا، اس‍ن‍اد، گ‍اه‌ش‍م‍ار زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۷۶.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: س‍خ‍ن‍ران‍ي‌هاي س‍ال‌ ۱۳۶۱ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌، - ۱۳. • ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ۱۳۶۱ پ‍س‌ از ب‍ح‍ران‌ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ف‍اطم‍ه‌ ه‍اش‍م‍ي‌؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۸۰.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: كارنامه و خاطرات ۱۳۶۸‬: بازسازي و سازندگي به اهتمام علي لاهوتي، تهران : دفتر نشر معارف انقلاب‏‫٬ ۱۳۹۱.‬ ‏ هاشمي رفسنجاني: كارنامه و خاطرات جنگ تحميلي و دفاع مقدس زير نظر محسن هاشمي؛ ‏‫به اهتمام عباس بشيري، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ‏‫۱۳۹۲ -‬ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌: كارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵: اوج دفاع ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ عماد ه‍اش‍م‍ي‌ ، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫،‏‫ ۱۳۸۸.‬‬‬ ‏ • هاشمي رفسنجاني: كارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۷ : پايان دفاع آغاز سازندگي به اهتمام عليرضا هاشمي، تهران: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ انقلاب‏‫‏‫، ‏‫۱۳۸۹.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، س‍خ‍ن‍راني‌هاي‌ ۱۳۶۲ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌؛ طرح‌ و پ‍ردازش‌ دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌، ۱۳۸۲. ‏ • هاشمي رفسنجاني؛ كارنامه و خاطرات ۱۳۶۹- اعتدال و پيروزي به اهتمام عماد هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ‏‫۱۳۹۲.‬ ‏  • هاشمي رفسنجاني سخنراني‌هاي سال ۱۳۶۰ زير نظر محسن هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ۱۳۷۸ -‬ ‏ • هاشمي‌رفسنجاني سخنراني‌هاي سال ۱۳۶۳ زير نظر محسن هاشمي، تهران : دفتر نشر معارف انقلاب‏‫ ، ۱۳۸۶.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ك‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ۱۳۵۹: ان‍ق‍لاب‌ در ب‍ح‍ران‌ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ب‍ش‍ي‍ري‌، ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ي‌ ، ۱۳۸۴. ‏ • هاشمي رفسنجاني كارنامه و خاطرات سال۱۳۶۶ دفاع و سياست به اهتمام عليرضا هاشمي، تهران: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ انقلاب‏‫‏‫، ۱۳۸۸.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍اي‌ سال ۱۳۶۰ زي‍ر نظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌، ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۷۸.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍اي‌ سال ۱۳۶۲ زي‍ر نظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌ ؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۸۱.‬‏‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍اي‌ سال ۱۳۶۳ زي‍ر نظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌ ؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳.‬ ‏ • ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ن‍طق‌هاي‌ پ‍ي‍ش‌ از دس‍ت‍ور س‍ال‌ ۱۳۶۲ زي‍رن‍ظر م‍ح‍س‍ن‌ ه‍اش‍م‍ي‌؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ ‏ • ه‍راس‌ دنياي‌ اس‍ت‍ك‍ب‍اري‌ ع‍ل‍ي‌اك‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌. ‏ • ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ي‍ر و ان‍ق‍لاب‌ س‍وم‌: در خ‍طب‍ه‌ دوم‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ۴ ت‍ي‍ر م‍اه‌ ۱۳۶۱ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، ۱۳۶۱. ‏ • ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ام‍ت‌ اس‍لام‍ي‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ي‌ه‍اي‌ ح‍ض‍رت‌ آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ در ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ وح‍دت‌ اس‍لام‍ي‌ گ‍ردآوري‌ ج‍لال‌ م‍ي‍رآق‍اي‍ي‌، [ت‍ه‍ران‌]: م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ت‍ق‍ري‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌، ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹.  ‏‫• بيانات حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران در مراسم افتتاحيه پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي ۱۲ خرداد ۱۳۷۵‬  تهران: رياست جمهوري، روابط عمومي‏‫، ‏‫‏‏۱۳۷۵.‬  • ‏پيام توسعه ‬‏‫: متن كامل سخنراني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران حضرت حجة‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني‬ هفته دولت- شهريور ۷۴‏‫  [يراي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي] ، [بي جا]‏‫: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستاد برگزاري مراسم هفته دولت ‬‏‫، [۱۳۷۴؟].‬‬‬ • ت‍ف‍س‍ي‍ر راه‍ن‍م‍ا: روش‍ي‌ ن‍و در ارائ‍ه‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ق‍رآن‌. اردو ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ت‍ف‍س‍ي‍ر راه‍ن‍م‍ا: ق‍رآن‍ي‌ م‍وض‍وع‍ات‌ اورم‍ف‍اه‍يم ك‍ي‌ ب‍اري‌ مين اي‍ك‌ ج‍دي‍د روش‭‌‏‫ م‍ول‍ف‌ ه‍اش‍م‍ي‌رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌ ، م‍رك‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌، م‍ت‍رج‍م‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‌ پ‍ب‍ل‍ش‍رز.، ق‍م‌ : ن‍ورم‍طاف‌‏‫، ۱۳ق.‬‬‏‫= ۱۳۸ -‬‬  • ‏‫ال‍خ‍طب‌ ‌ال‍ع‍رب‍ي‍ه‌ ل‍ص‍لاه‌ال‍ج‍م‍ع‍ه‌ ف‍ي‌ طه‍ران‌‬‏‫ ب‍ه ق‍ل‍م‌ ه‍اش‍م‍ي‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ي‌‬‏‫؛ م‍راج‍ع‍ه‌ و اخ‍راج‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ي‍ن‌م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ب‍ق‍ال‌‬‏‫؛ بمساعده اللجنه‌التحضيريه للموتمرالعالمي لائمه‌الجمعه والجماعه، تهران‬‏‫: وزاره‌الارش‍ادالاس‍لام‍ي‌‬‏‫، [۱۳]‎ • هاشمي رفسنجاني: خطبه‌هاي جمعه ۱۳۶۳‮‬  زير نظر محسن هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي‏‫، ۱۳ -‮‬  ‏‫• هاشمي‌رفسنجاني: نطق‌هاي پيش از دستور سال ۱۳۶۰‬  زيرنظر محسن هاشمي؛ وي‍راس‍ت‍ار ق‍ادر ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب‏‫، ‏‫‏‏۱۳۷۸

تعداد مشاهده:0